• 18/06/2022

Bên cạnh sự phát triển của công đoàn EVN, EVNNPT, PTC4, Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đang ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo hết mực, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động trong Công ty. Nhiều kết quả mà Công đoàn đạt được...