• 30/06/2022

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp trong Truyền tải điện miền Đông 2. Trong 03 ngày từ ngày 27-30/06/2022 tại Bình Dương . Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tổ chức hội...