• 01/07/2022

Triển khai thực hiện theo Chỉ thị liên tịch số 1532/CTLT-EVNNPT ngày 29/4/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022, căn cứ Quyết định số 703/QĐ-PTC4 ngày 13/06/2022 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc ban hành thể lệ hội thi thợ giỏi năm...


  • 01/07/2022

Triển khai thực hiện theo Chỉ thị liên tịch số 1532/CTLT-EVNNPT ngày 29/4/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022, căn cứ Quyết định số 703/QĐ-PTC4 ngày 13/06/2022 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc ban hành thể lệ hội thi thợ giỏi năm...